ÖZEL

TAMDENT AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

AYDINLATMA

( BİLGİLENDİRME ) BEYANI

Doküman No:

KVK-BE-01

Revizyon No:

00

Revizyon Tarihi:

-

Yayın Tarihi:

19.02.2021

Sayfa No:

2/2

 

 

Abdi İpekçi Cad. 4174 Sokak No:31 Kat 1/1, Altındağ-Bornova-İzmir adresinde faaliyet gösteren “02324673599” ve “ info@tamdent.com  ” iletişim bilgilerine sahip Veri Sorumlusu TamDent Özel Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. (Bundan sonra “ Poliklinik ” olarak anılacaktır.) , olarak kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı ,işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu yönetmelikler ve mevzuatlar kapsamında gerçekleştirmekteyiz. Bilgi Güvenliği ve 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında güvenlik tedbirleri almakta ve ilgili kişi hakları konularında bilgilendirmekte ve kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız ve yakınları tarafından bizimle paylaşılan her türlü kişisel veriyi; hasta mahremiyetine ve KVK Kanununa özen gösterecek şekilde gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbiri alacak şekilde korumakta ve saklamaktayız.

1.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI (İşleme Amaçları)

Veri Sorumlusu “ Poliklinik  olarak  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Veri kategorisine göre aşağıdaki kişisel verileriniz; (VERİ KATEGORİSİ)
Kimlik, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, iletişim, sağlık, işlem güvenliği, hukuki işlem, finans, röntgen Polikliniğimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Muayenehanemiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;(HUKUKİ SEBEBİ)

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Açık Rızanın alınması

Sebepleri ile işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Poliklinik Polikliniğimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, Kanun , benzeri mevzuat kapsamında , yukarıda yer verilen amaçlarla ve Açık Rızanın alınması kaydıyla: (ALICI/ALICI GRUPLARI)

 • Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları
 • Bankalar
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda “ Poliklinik   ” ‘in sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVK Kanununda belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


“ Poliklinik  ”, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Polikliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi yukarıda belirtilen adresten temin edebileceğiniz Başvuru Formunu doldurularak

 • Elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • info@tamdent.com   Adresine elektronik imzalı,

olarak iletebilirsiniz.